معاونت اجتماعی

مهربانی
IMAGE
نوجوان مرگ مغزی به سه بیمار زندگی دوباره بخشید
Saturday, 01 December 2018
اهدای اعضای نوجوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو شد.... READ_MORE
IMAGE
دختر نوجوان مرگ مغزی به سه بیمار نیازمند زندگی دوباره ب...
Tuesday, 10 July 2018
اهدای اعضای دختر نوجوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو... READ_MORE