معاونت اجتماعی

مهربانی
IMAGE
دختر نوجوان مرگ مغزی به سه بیمار نیازمند زندگی دوباره ب...
Tuesday, 10 July 2018
اهدای اعضای دختر نوجوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار نیازمند به عضو... READ_MORE
IMAGE
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید
Tuesday, 29 May 2018
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.... READ_MORE