معاونت اجتماعی

مهربانی
IMAGE
اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید
Tuesday, 29 May 2018
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.... READ_MORE
IMAGE
اهدای اعضای بانوی جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی م...
Sunday, 20 May 2018
اهدای اعضای بانوی جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو... READ_MORE