ساخت بیمارستان جدید اعصاب و روان در مشهد با حمایت خیرین

رییس مرکز آموزشی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی مشهد گفت: مرکز بازتوانی بیماران اعصاب و روان در ۳۰ هزار مترمربع به مدت سه سال در بلوار فردوسی مشهد، شاهنامه ۶۸ ساخته و مورد استفاده بیماران اعصاب و روان منطقه شمال شرق کشور قرار خواهد گرفت.

دکتر فاطمه محرری در خصوص ساخت بیمارستان اعصاب و روان در مشهد، گفت: خانواده مرحوم غروی علاوه براعلام آمادگی برای تامین ۳۰ هزار متر زمین، مبلغ ۵ میلیارد تومان هم برای شروع احداث بیمارستان اعتبار در نظر گرفته اند.