لیست خدمات و آدرس مراکز جامع خدمات سلامت در مشهد


1- انجام مراقبتهاي ادغام یافته سلامت کودکان

با تأکید بر پیشگیري از بیماریها و مخاطرات شایع دوران نوزادي و کودکی با توجه به اولویتها و آمووزش صحیح به والدین،

تشخیص و درمان صحیح و به موقع ،پیشگیري از بروز عوارض و ناتوانیهاي احتمالی، درمان عوارض ایجاد شده بر اساس

دستورالعملها و راهنماهاي بالینی ارجاع به موقع به سطوح بالاترو پیگیري پسخوراند ارجاع.

2- انجام مراقبتهاي ادغام یافته سلامت نوجوانان (گروه سنی 6 - 18 سال)

در سنین 6 سالگی ، 8 سالگی ، 10 سالگی ، 12 سالگی ، 15 سالگی و 18 سالگی و با تاکید بر پیشگیري از بیماریها،و

مخاطرات شایع دوران نوجوانی با توجه به اولویتها و آموزش صحیح به فرد و والدین ،تشخیص و درمان صحیح و به موقع

بیماریها و اختلالات ایجاد شده، پیشگیري از بروز عوارض و ناتوانیهاي احتمالی ،درمان عوارض ایجاد شده بر اساس

دستورالعملها و راهنماهاي بالینی ، ارجاع به موقع به سطوح بالاتر و پیگیري پسخوراند ارجاع.

3- انجام مراقبتهاي ادغام یافته سلامت جوانان (گروه سنی 19 - 29 سال)

این مراقبتها با تأکید بر پیشگیري از بیماریها و مخاطرات شایع دوران جوانی با توجه به اولویتها و آموزش صحیح به فرد و

والدین، تشخیص و درمان صحیح و به موقع بیماریها و اختلالات ایجاد شده ،پیشگیري از بروز عوارض و ناتوانیهاي

احتمالی، درمان عوارض ایجاد شده ، بر اساس دستورالعملها و راهنماهاي بالینی ،ارجا ع به موقع به سطوح بالاتر و

پیگیري پسخوراند ارجاع

4- انجام مراقبتهاي ادغام یافته سلامت میانسالان (گروه سنی 30 - 59 )

با تأکید بر پیشگیري از بیماریها و مخاطرات شایع دوران میانسالی با توجه به اولویتها و آموزش صحیح به فرد و خانواده و

جامعه ،تشخیص و درمان صحیح و به موقع بیماریها و اختلالات ایجاد شده ، پیشگیري از بروز عوارض و ناتوانیهاي احتمالی

،درمان عوارض ایجاد شده بر اساس دستورالعملها و راهنماهاي بالینی ارجاع به موقع به سطوح بالاتر و پیگیري

پسخوراند ارجاع.

5- انجام مراقبتهاي ادغام یافته سلامت سالمندان (گروه سنی 60 سال و بالاتر)

با تأکید بر پیشگیري از بیماریها و مخاطرات شایع دوران سالمندي با توجه به اولویتها و آموزش صحیح به فرد و خانواده

و جامعه ، تشخیص و درمان صحیح و به موقع بیماریها و اختلالات ایجاد شده ، پیشوگیري از بروز عوارض و ناتوانیهاي

احتمالی ،درمان عوار ایجاد شده بر اساس دستورالعملها و راهنماهاي بالینی ،ارجا ع به موقع به سطوح بالاتر و پیگیري

پسخوراند ارجاع

6- مراقبتهاي ادغام یافته سلامت مادران باردار

مراقبت و مشاوره پیش از بارداري ،دوران بارداري و پس از زایمان نقش بسیار مهمی در تشخیص زودرس و درمان بموقع

وموثر عوارض بارداري و پس از زایمان دارد .در این مراقبت ها با بررسی وضعیت سلامت مادر و جنین ،تعیین سن

حاملگی و انجام معاینات بالینی و آزمایشات لازم و تشخیص زود هنگام نشانه هاي خطر و ... مسائلی مثل فشارخون بالا

،کم خونی ، دیابت ،بیماري هاي عفونی ، ناسازگاري هاي خونی بین مادر و جنین ،وزن گیري نامناسب و ...کشف می

شود که برخورد درست با هر یک از این موارد منجر به یک بارداري با حداقل عوارض می گردد .

7- مراقبت و درمان بیماریهاي واگیر اولویت دار و شایع در منطقه

آموزش افراد جامعه براي شناخت بیماري و راههاي پیشگیري از ابتلا به آن ، شناخت موارد مشکوک ،انجام اقدامات

مناسب جهت تشخیص به موقع و انجام اقدامات ضروري بر اساس دستورالعمل هاي موجود، ارجا ع موارد مورد نیاز به

ارجاع و پیگیري نتیجه ارجاع

8- پذیرش موارد ارجاعی و ارائه پس خوراند مناسب

9- ارزیابی خطر و ظرفیت پاسخ واحدهاي ارائه خدمات در مواقع بحران و مشارکت در نظام مراقبت بلایا

10- ارزیابی امنیت غذایی در جمعیت تحت پوشش و اجراي برنامه هاي توانمندسازي مردم بر اساس ظرفیت هاي محلی