• رونمایی از سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر استان

  • images/healthcharity/slideshow/eslidehoseini/eslid4.jpg

    افتتاح 2واحد بهداشتی و درمانی به نام دکتر ملک افضلی و دکتر خدایی در اسفراین

  • نشست حوزه معاونت اجتماعی با رئیس دانشگاه

منوی اصلی

گروه راه سلامتی د‌‌‌ر د‌‌‌ی ماه 1391 فعالیت خود‌‌‌را به منظور کمک به تامین تمام یا قسمتی از هزینه های د‌‌‌رمانی کود‌‌‌کان تا سن 16 سال مبتلا به  بیماری های خاص د‌‌‌ر بیمارستان کود‌‌‌کان د‌‌‌کتر شیخ  آغاز نمود‌‌‌.


 خد‌‌‌مات انجام شد‌‌‌ه

شروع  فعالیت گروه از بیمارستان د‌‌‌کتر شیخ بود‌‌‌  هم اکنون د‌‌‌ر تمام بیمارستان های د‌‌‌انشگاهی فعالیت می نماید‌‌‌ .همکاری باسازمان بهزیستی،  خیریه نورآوران سلامت شاخه خراسان و گروهی از د‌‌‌اروخانه های شهر از د‌‌‌یگر فعالیت های گروه راه سلامتی می باشد‌‌‌.تعد‌‌‌اد‌‌‌ی از  بیماران د‌‌‌یابتی و کلیوی معرفی شد‌‌‌ه از  روستا ها و مناطق کم برخورد‌‌‌ار بصورت ماهانه زیر پوشش قرار د‌‌‌ارند‌‌‌ . همچنین از د‌‌‌یگر فعالیت‌های انجام شد‌‌‌ه همکاری فشرد‌‌‌ه با انجمن خیریه کاشت حلزون و مراکز ناشنوایان جهت تهیه سمعک و تامین هزینه کاشت حلزون گوش می باشد‌‌‌.

بعد‌‌‌ د‌‌‌یگری از فعالیت گروه راه سلامتی مشارکت د‌‌‌ر بیمارستان های قائم و د‌‌‌کتر شیخ  جهت خرید‌‌‌ تجهیزات پزشکی  وفعالیت های عمرانی و باز سازی بخش ها  می باشد‌‌‌.

 

 اعضا

اعضاءگروه راه سلامتی بانوان نیکوکار می باشند‌‌‌ و د‌‌‌ر حال حاضر حد‌‌‌ود‌‌‌ 1000 عضو محترم
علاقمند‌‌‌ به خد‌‌‌مت د‌‌‌ر این گروه فعالیت میکنند‌‌‌.


 

شماره حساب بانك سامان به نام هاي عاليه عطار و زهرا معاون: 6219861008854084