• رونمایی از سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر استان

  • images/healthcharity/slideshow/eslidehoseini/eslid4.jpg

    افتتاح 2واحد بهداشتی و درمانی به نام دکتر ملک افضلی و دکتر خدایی در اسفراین

  • نشست حوزه معاونت اجتماعی با رئیس دانشگاه

منوی اصلی

جمعيت سلامت اجتماعی گلستان امام علی(ع)

1. نگهداری، آموزش، تربیت و پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان بی سرپرست
2. اطلاع رسانی ها، جذب مشارکت و حمای تهای اجتماعی
3. پیشگیری از آسیبها و معضلات اجتماعی و فرهنگی براین اساس با رعایت معیارها و شاخ صها و قوانین ابلاغی و استفاده از رو شهای علمی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی )روانشناسی، مددکاری، آسیب شناسی اجتماعی، حقوق، مدیریت معارف دینی و...(سعی داشته در حوز ههای مختلف فعالی تهای خود را استانداردسازی کرده و با کیفیت وعم قبخشی به فرآیندها بتواند، عنوان برترین و بزرگترین مؤسسه خیریه در کشور را کسب کند. در کنار اجرای نسبتاً موفق وظایف مؤسسه درحوز ههای نگهداری فرزندان و اطلاع رسانی و جلب مشارک تهای اجتماعی بدنه جامعه، این مؤسسه با تدوین و اجرای طرح سامت اجتماعی توانسته قدم بزرگ و متمایزی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی بردارد . طرح سامت اجتماعی با رو شها و برنام ههایی که ارايه م یدهد در واقع نگاه عمقی و محتوایی و چندبعدی به مسأله فقر داشته و با واکاوی فاکتورهای دخیل در ایجاد فقر در جامعه ایرانی ب هدنبال رفع ریشه ای آسیب های اجتماعی بوده که خاستگاه این رفع آسیب ها، خانواد ههای آسی بپذیری هستند که باید تحت برنام ههای توانمندسازی قرار بگیرند.
مدیرعامل:
سیدحمید رضازاده
اقدامات انجام شده در طرح سلامت اجتماعی:
» انتخاب دو منطقه پایلوت در حاشیه شهر مشهد با 450 و 270 خانوار (منطقه قرقی و سیس آباد) بر اساس معیارها و شاخص های مشخص شده.
» برگزاری جلسه عمومی ه ماندیشی با حضور مدیران و مسؤولان از استانداری، آستان قدس، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه فردوسی، دفتر تبلیغات
اسامی، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، اتاق اصناف، اتحادی هها و...
» شروع فرآیند اجرایی طرح سامت با پیش قدمی اتحادیه رستورا نداران (عقد قرارداد و انجام امور تبلیغات و جلب کم کهای خیرین طبق لیست قبوض مشارکت طرح سامت اجتماعی)
» اجرای فعالی تهای آموزشی، پرورشی و تربیتی در منطقه (برای سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان)
» توزيع غذا با استانداردهای اعلام شده مرکز بهداشت استان
» آغاز فعالیت بهداشت یدرمانی در منطقه قرقی با جلب مشارکت پزشک عمومی، دندانپزشک، پزشک متخصص داخلی با اولویت خانواد ههایی که در شناسایی های اجتماع محور در رتبه خانوارهای بحرانی و ضعیف قرارگرفته اند. ( 105 خانوار)
» جلب حمايت اتاق اصناف و اتحادیه های مختلف با اولویت اهمیت و ارتباط با طرح سلامت اجتماعی.
» پیگیری برای توسعه کارآفرینی و اشتغال
» تعریف طر حهای اجرایی پژوهشی و تحقیقی در حوزه های:
. شناسایی و اولویت بندی فرآیندهای قابل اصلاح و بهبود در گلستان علی(ع)
. شناسایی و اولویت بندی شاخص های مؤثر بر وفاداری خیرین در مؤسسه با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات نرم
. شناسایی و اولویت بندی شاخص های درآمدهای پایدار در گلستان علی(ع)
. طراحی مدل مؤلفه های مؤثر بر تصویر سازمانی (مطالعه موردی مؤسسه گلستان علی(ع))
. برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در مؤسسه گلستان علی(ع)


نیازمندی ها:
» جذب مشارکت های مردمی برای کمک به ساخت پروژه دهکده گلستان علی علیه السام ب هعنوان بزرگترین و شاخص ترین مجموعه چندمنظوره آموزشی، پرورشی، ورزشی کشور برای نمود و بروز استعدادهای همه فرزندانی که دچار محرومیت هستند.

» جذب مشارکت های نقدی و غیرنقدی در تأمین منابع طرح سلامت اجتماعی برای توسعه آن در نقاط محروم و حاشیه شهر
» جذب کمک های پزشکان، دندانپزشکان، بهداشت کاران محیط
» جذب کمک های مددکاران، روانشناسان، فعالان اجتماعی
» جذب معلمان، اساتید، دانشجویان، طلاب

 

 

آدرس: دفتر مرکزی: مشهد، بین سناباد 41 و 43 پلاک 351 - دفتر طرح سلامت: مشهد، بین ابن سینای 4 و 6 پلاک70 شماره تلفن های: 38094 ، 38094700 ، 38094710 ، 38094720 ،