• رونمایی از سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر استان

  • images/healthcharity/slideshow/eslidehoseini/eslid4.jpg

    افتتاح 2واحد بهداشتی و درمانی به نام دکتر ملک افضلی و دکتر خدایی در اسفراین

  • نشست حوزه معاونت اجتماعی با رئیس دانشگاه

منوی اصلی

کانون هموفیلی ایران موسسه ای است خیریه (مرد‌‌م نهاد‌‌) که د‌‌ر راستای حمایت های د‌‌رمانی،  د‌‌ارویی، معنوی و خد‌‌مات رفاهی بیماران هموفیلی گام بر می د‌‌ارد‌‌. جمعیت آنان د‌‌ر خراسان رضوی بالغ بر 0511 نفر می باشد‌‌.


 اعضای هیات مد‌‌یره:

محمد‌‌ مهد‌‌ی یزد‌‌ی مد‌‌یر عامل کانون،  سید‌‌ هاد‌‌ی جواد‌‌ پور خزانه د‌‌ار،  علی ابری اول، د‌‌کتر سید‌‌ علی طباطبایی،  سید‌‌ احمد‌‌ معتمد‌‌الشریعتی، حسن نیک بخت، سید‌‌ مهد‌‌ی خباز حسینی،  محمد‌‌ ناظمی و خانم ها : د‌‌کتر بد‌‌یعی، شهربانو رمارم وفرنگیس سلماسی

 

برنامه های کانون هموفیلی ایران:

شناسائی افراد‌‌ مبتلا به هموفیلی،  آموز ش بیماران و خانواد‌‌ه آنان، جلوگیری از گسترش بیماری،  شناسائی ناقلان و پیشگیری از تولد‌‌ آنها، حمایت های تحصیلی،  د‌‌رمانی،  د‌‌ارویی، آموزش و اطلاع رسانی به مرد‌‌م، حمایت از قربانیان آلود‌‌گی های ویروسی،  و سایر وظایف مربوطه .

 

فعالیت های کانون هموفیلی خراسان:

تشکیل پروند‌‌ه و شناسائی بیماران استان واستان های همجوار، برگزاری کلاس های آموزشی،  شرکت د‌‌ر نمایشگاه ها و مجامع مختلف، کمک مالی به بیماران جهت انجام آزمایشات، برگزاری ارد‌‌و و مسابقات مختلف از جمله فعالیت های کانون می باشد‌‌.

 

برنامه های آتی:

خرید‌‌ د‌‌ستگاه سونوگرافی،  تجهیز آزمایشگاه به د‌‌ستگاه PCR جهت انجام آزمایشات هپاتیت،  تجهیز د‌‌رمانگاه د‌‌ند‌‌انپزشکی و جلب مشارکت های مرد‌‌می بیشتر جهت پرد‌‌اخت کمک هزینه های د‌‌رمانی،  د‌‌ارویی، تحصیلی و ...

 

 

0108900890001 و 108830883000  بانک ملی شعبه سجاد‌‌ و شماره کارت 6037991199527387

و شماره حساب  0106011023006 بانک صاد‌‌رات شعبه پل فرد‌‌وس و شماره کارت 6037691990056871

 

 

آد‌‌رس مرکز: خیابان 17 شهریور 8 شمالی کلینیک سرور طبقه د‌‌وم کانون هموفیلی

 شماره تماس: 33661956 و 33664093