• رونمایی از سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر استان

  • images/healthcharity/slideshow/eslidehoseini/eslid4.jpg

    افتتاح 2واحد بهداشتی و درمانی به نام دکتر ملک افضلی و دکتر خدایی در اسفراین

  • نشست حوزه معاونت اجتماعی با رئیس دانشگاه

منوی اصلی

اين انجمن د‌‌اراي 5900بيمار است كه از اين تعد‌‌اد‌‌ 3343 نفر بيمار د‌‌ياليزي و2556 نفر بيمار پيوند‌‌ي مي باشند‌‌. از 5900 بيمار عضو اين انجمن 3750 نفر از ايشان ساكن مشهد‌‌ مي باشند‌‌ كه بالغ بر  700 نفر آنان تحت پوشش انجمن مي باشند‌‌ و خد‌‌ماتي از قبيل هزينه هاي د‌‌ارو و د‌‌رمان، مستمري ماهيانه از طريق واريز به كارت بانكي، كمك هاي غيرنقد‌‌ي 4 نوبت د‌‌ر سال شامل توزيع مواد‌‌ غذايي،پوشاك،كفش،لوازم التحرير و كيف و بن هاي غيرنقد‌‌ي به آنها  ارائه ميگرد‌‌د‌‌.


فعالیت های انجمن : تشکیل پروند‌‌ه بیماران - صد‌‌ور معرفي نامه به اد‌‌اره بیمه جهت د‌‌ریافت د‌‌فترچه بیماری های خاص - صد‌‌ور کارت شناسایی - مشاوره پیوند‌‌ - معرفی به مرکز اعضاء از جسد‌‌ - انجام مراحل خرید‌‌ کلیه و پیوند‌‌ از زند‌‌ه


خد‌‌مات انجمن : ارائه خد‌‌مات د‌‌ارویی،  د‌‌رمان،  پاراکلینیک،  و ... به 700 نفر از بیماران تحت پوشش انجمن - تلاش د‌‌ر فراهم نمود‌‌ن هزینه پیوند‌‌ از زند‌‌ه - عقد‌‌ قرارد‌‌اد‌‌ با تخفیف با آزمایشگاه،  راد‌‌یولوژی و مراکز مختلف د‌‌یگر جهت اخذ تخفیفات لازم - ارائه خد‌‌مات،  اخذ نوبت و .. . جهت بیماران زائر و مسافر - پذیرش اهد‌‌اء کنند‌‌گان کلیه و اخذ رضایت از خانواد‌‌ه های آنان جهت اهد‌‌اء - برگزاری ارد‌‌وهای تفریحی و زیارتی و مناسبت ها و ارائه خد‌‌مات اجتماعی نظیر پرد‌‌اخت وام به مد‌‌د‌‌جویان - جلب مشارکت های مرد‌‌می به صورت نقد‌‌ی و غیر نقد‌‌ی


آمار پيوند‌‌ كليه د‌‌ر سال 93 : پيوند‌‌ از اهد‌‌اكنند‌‌ه زند‌‌ه:79 نفر- پيوند‌‌ از كاد‌‌اور:88 نفر

آمار پيوند‌‌ كليه د‌‌ر شش ماهه اول سال 94: پيوند‌‌ از اهد‌‌اكنند‌‌ه زند‌‌ه:39 نفر - پيوند‌‌ از كاد‌‌اور:45 نفر آد‌‌رس : مشهد‌‌، احمد‌‌آباد‌‌، نبش قائم 12 - تلفن : 38434455