• رونمایی از سند پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر استان

  • images/healthcharity/slideshow/eslidehoseini/eslid4.jpg

    افتتاح 2واحد بهداشتی و درمانی به نام دکتر ملک افضلی و دکتر خدایی در اسفراین

  • نشست حوزه معاونت اجتماعی با رئیس دانشگاه

منوی اصلی

انجمن معتادان گمنام (NA)

برنامه معتادان گمنام چيست؟
«انجمن معتادان گمنام » نهادي جهانی و برآمده از بطن اجتماع است. «معتادان گمنام » منبعي در خدمت اجتماع است و 63 سال پيش توسط افرادی
که خود در چنگال بیماری اعتیاد گرفتار بود هاند، بنیا ن گذاشته شد و امروز دامنه فعاليتش به ۱۳۷ كشور جهان گسترش يافته است. «انجمن معتادان
گمنام » كار خود را در ایران از 5 2سال پيش ) ۱۳۶۹( در مركز بازپروری قرچک آغاز كرد و در حال حاضر حدود ۴۰۰هزار عضو درحال بهبودی دارد.
ب هخاطر رعايت اصل گمنامي هيچ مدركي از حضور اعضا در انجمن نگهداري نمي شود. تنها شاخص انجمن رشد گرو ههاي بهبودي است كه بر اساس
آخرين دانسته ها، در طول هفته 0 2هزار جلسه بهبودي در قالب 4580 گروه در شهر های بزرگ و کوچک ايران برگزار مي شود. از اين تعداد 4330 گروه
مربوط به اقايان و 240 گروه مربوط به بانوان است. در استان خراسان اولين جلسه معتادان گمنام در پنجم اسفند ماه 1377 با حضور چند عضو در
حال بهبودي درشهر مشهد و در مكان سالن ملاقات جنب مركز باز پروري استقلال)نوش سابق( برگزار شد و اكنون كه در هفدهمين سال فعاليت انجمن
در استان خراسان هستیم در استان هاي خراسان رضوي و جنوبي 516 گروه در قالب 2172 جلسه در هفته فعاليت مي كنند. اين تعداد در شهر مشهد
200 گروه در قالب 996 جلسه در هفته است. فعاليت «انجمن معتادان گمنام » با حمايت معنوي مسوولان كشور در سال ۱۳۸۵ از سوي نيروي انتظامي
جمهوري اسامي به رسميت شناخته شد و د رسال ۱۳۹۲ نیز از وزارت کشور مجوز فعالیت در سطح ملی را به شماره 21065 دریافت كرد.
معتاد يكست؟ اعتياد چيست؟
ارایه تعريفي دقيق از اعتياد آنگونه كه مورد قبول همگان واقع شود، كاري غير ممكن است. اما ، ما ب هعنوان اعضاي معتادان گمنام به تجربه دريافت هايم
كه اعتياد يك بيماري پيشرونده و غي رقابل عاج است و مصرف مواد مخدر جزء کوچکی از این بیماری به حساب م يآيد . اين پيشروي م يتواند سريع
يا كند باشد و چنانچه متوقف نشود مر گآور خواهد بود و هميشه به زوال و انحطاط ختم مي شود. تا زماني كه مصرف مواد مخدر را ادامه م يدهيم،
زندگ يمان بدتر و بدتر مي شود. با اين همه به نظر مي رسد كه اين بيماري معمولاً ما را از جنب ههاي رواني، جسمي و روحي تحت تأثير قرار م يدهد.
از نگاه NA ، اساساً مسأله ای که باعث مصرف مجدد مواد مخدر م یشود، بیماری اعتیاد است. مشکل یک معتاد این است که نم یتواند با زندگی روزمره
خود روبه رو شود. در واقع يك معتاد در اداره زندگي خود ناتوان است. اما پس از پيوستن به «معتادان گمنام » و قطع مصرف مواد مخدر و نيز تحت
تأثير اصول اين انجمن به مرور درم ييابد كه از اين پس در قبال بهبودي خود مسوول است. در «معتادان گمنام » تمرکز روی بیماری اعتیاد است نه
يك ماده مخدر خاص.
روش درماني در «معتادان گمنام »
در این انجمن جلسات به صورت گروهی و ب هطور مرتب برگزار م یشود. اين جلسات محیطی امن را جهت تبادل تجربیات اعضا فراهم م یسازد؛ به
گونه اي كه اعضا تجارب خود را در مورد نحوه پاک ماندن با یکدیگر در میان م یگذارند. به این ترتیب هم دين خود را در قبال پاکی شان ادا م یکنند
و هم خود، پاک م یمانند.
ما دريافت هايم با درمیان گذاشتن آنچه که داریم، م یتوانیم آن را حفظ کنیم. به عبارتي روش درماني در NA مبتني بر كمك يك معتاد به معتاد ديگر
است. درواقع ب هجاي نصيحت كردن، تجربه، نیرو و امید خود را با يكديگر در ميان م يگذاريم. ما به دنبال راهي براي كمك به يك معتاد هستيم.
اعضاي ))معتادان گمنام(( همان طور كه از نام آن پيداست، گمنام هستند و نام و نشاني از آنها در جايي عنوان يا ثبت نم يشود. گمنامي اعضا آنان را
در فضايي از اطمينان و اعتماد قرار م يدهد و سبب حفظ جايگاه اجتماعي آنان م يشود به نحوي كه بهبودي خود را بدون نگراني از شناخته شدن
دنبال كنند. عضویت در این انجمن کاما رایگان بوده و هیچ محدودیتی وجود ندارد. در NA حفظ همسانی ارزش فراوانی دارد. ما اعضاي درجه یک و
دو نداریم. همه با هر سن، اعتقاد، نژاد، جنسیت و موقعیت اجتماعی در کمال برابری م يتوانند بهبودی خود را پي بگيرند و در جایگاهي برابر از نعمت
بهبودی برخوردار شوند.
پيام بهبودي چيست؟
رساندن پیام بهبودي انجمن به معتادان درحال عذاب جامعه، اصلی ترین هدف گرو ههاي بهبودي است. پيام بهبودي، پيام اميد و آزادي از اعتياد فعال
است؛ همه معتادان م يتوانند مصرف مواد مخدر را قطع كنند، اشتياق خود را نسبت به مواد مخدر از دست بدهند و راه تازه اي براي زندگي پيدا كنند.
از منظر معتادان گمنام، صرف قطع مصرف مواد به معناي بهبودي نيست. بهبودی در این انجمن معنايی فراتر از قطع مصرف مواد مخدر است. تفاوت زیادی بین پاكي)قطع مصرف مواد مخدر( و بهبودی در معتادان گمنام وجود دارد. پاکی در این انجمن با قطع كامل مصرف مواد مخدر شروع می شود.
اما بهبودي با اصول و تغييراتي همراه است و معنای آن درست زندگی کردن است؛ تبدیل شدن به عضوي قابل قبول، سازنده و مسوولي تپذير.
اعضاي معتادان گمنام اين آموزه ها را در غالب 12 قدم و به كمك عضوي كه اين قدم ها را آموخته و تمايل به كمك و انتقال تجربيات بهبودي خود
داشته و راهنما ناميده مي شود، آموخته و در مسير بهبودي قرار مي گيرند.
اصول انجمن معتادان گمنام:
از آنجايي كه فعاليت انجمن تنها در راستاي رساندن پيام به معتادي است كه هنوز در عذاب است و هيچ هدف ديگري را دنبال نمي كند، لذا لازم است
گروه ها اصول خاصي را دنبال كنند.
تأمين منابع مالي:
تمامي هزينه هاي مربوطه به اداره جلسات توسط اعضا و به صورت داوطلبانه تأمين مي شود و انجمن هيچ گونه وجه و يا هديه اي را حتي اگر بلاعوض
بودن آن را تضمين كنند از هيچ شخص و سازماني دريافت نمي كند و همواره تاش در حفظ استقلال مالي و متكي به خود بودن است.
سم زدايي و ترك جسماني:
معتادان گمنام با بيماري اعتياد كاماً غير حرفه اي بر خورد مي كند، ما بيمارستان، مراكز درماني، كلنيك سرپايي بيماران و يا تسهيلات مرتبط با
سازمان هاي حرفه اي نداريم. به تشخيص حال كسي نمي پردازيم و بهبودي يا چگونگي پيشرفت بيماران خود را پيگيري نمي كنيم در حقيقت مريض
نداريم و فقط عضو مي پذيريم.
گروه هاي انجمن معتادان گمنام خدمات حرفه اي )درماني، طبي، قانوني و....( ارايه نمي دهند . NA صرفاً انجمني است كه از معتادان در حال بهبودي
تشكيل يافته و اعضای آن به طور منظم گرد هم جمع مي شوند تا به پاك ماندن يكديگر كمك كنند.
ارتباط با سازمان ها و موسسات:
انجمن معتادان گمنام همواره تاش مي كند تا در ارتباط با سازمان ها و مؤسسات ديگر هيچ سازماني را تأييد يا رد نكرده و نام انجمن هرگز به مباحث
اجتماعي كشانده نشود. انجمن معتادان گمنام هيچ عقيده اي در مورد هيچيك از مباحث اجتماعي نداشته و همواره تاش مي كند تا با دوري از اين گونه
جهت گيري ها فرصت كمك به هر معتادي از هر قشر جامعه و با هر ديدگاه و نظري را از دست ندهد.
لازم به ذكر است كه چاپ مطلب در نشريات و جرايد توسط انجمن معتادان گمنام در راستاي معرفي انجمن و راه هاي دسترسي به جلسات و رساندن
پيام است. انجمن معتادان گمنام به هيچ سازمان و ارگاني وابسته نبوده و هيچگاه تحت نظر نیست.
NA * مخفف ترجمه نام معتادان گمنام( NARCOTICS ANONYMOUS
)

 

 

آدرس : شهید کلانتری 11 نوفل لوشاتو 2/16 پلاک 153 شماره تماس: 05137654005