• همایش آموزشی، توجیهی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت

  • رونمایی از سند سلامت استان خراسان رضوی

  • images/healthcharity/slideshow/eslidehoseini/eslid4.jpg

    افتتاح 2واحد بهداشتی و درمانی به نام دکتر ملک افضلی و دکتر خدایی در اسفراین

تعیین کننده های اجتماعی سلامت

  مولفه های اجتماعی سلامت (Social Determinants of Health: SDH) مجموعه شرایط زندگی روزمره را در بر می گیرد. شرایطی که افراد در آن به دنیا می آیند، رشد می کنند، کار می کنند و پیر می شوند. این شرایط، نتیجه ی تعاملات بخش ها و قوای مختلف در هر جامعه است. مجموعه پیچیده ای از سیاست های نظام اقتصادی، برنامه های توسعه، سیاست های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و نظام سیاسی، با هم شرایط زندگی روزانه را رقم می زنند. از این رو، موفقیت هرگونه مداخله ای برای بهبود وضعیت سلامتی یا اقدام برای کاهش نابرابری های قابل اجتناب در سلامتی، مستلزم اقدامات بین بخشی و هماهنگی بین قوای مختلف است.
اصلی ترین هدف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و زیر مجموعه های آن، تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی مردم است. اما این هدفی است که برای رسیدن به آن، لازم است همه بخش های جامعه با هم و هماهنگ بکوشند، چرا که ارتقا وضعیت سلامتی مقوله ای است که بدون حمایت تمام سازمان ها و نیز مردم، ممکن نمی شود.
  

تدوین نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضوی

 ارزیابی توزیع عادلانه خدمات بهداشتی در مناطق حاشیه شهر مشهد

عقد تفاهم نامه جامع دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان

تهیه بسته آموزشی آشنایی با اصول و  مفاهیم تعیین کننده های اجتماعی سلامت جهت دوره های بازآموزی پزشکان