منوی اصلی

تدوین نقشه توسعه سلامت استان خراسان رضوی

 ارزیابی توزیع عادلانه خدمات بهداشتی در مناطق حاشیه شهر مشهد

عقد تفاهم نامه جامع دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان

تهیه بسته آموزشی آشنایی با اصول و  مفاهیم تعیین کننده های اجتماعی سلامت جهت دوره های بازآموزی پزشکان