معرفی مدیر مولفه های اجتماعی سلامت

    مدیر مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت


   نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی قلیان اول


   آخرین مدرک تحصیلی : دکترا (MD.phd)


  رشته تخصصی : آموزش بهداشت

 

   پست الکترونیک : GholianAM1[at]mums.ac.ir


   آدرس محل کار : مشهد – خیابان دانشگاه – حدفاصل میدان شریعتی و چهارراه دکتری - روبروی خیابان کفائی_معاونت اجتماعی دانشگاه


  شماره تلفن محل کار : 16-38112812-051


  داخلی:14

شرح وظایف مدیریت مولفه های اجتماعی سلامت
 1. توانمند سازی و ارتقای مهارت SDH  در اعضای هیات علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت
 2. تدوین اولویت های مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت در سطح استان
 3. حمایت از حوزه های مختلف سلامت ( درون سازمانی ) به منظور طراحی و اجرای حداقل یک برنامه در حیطه مولفه های اجتماعی با رویکرد اجتماع محور
 4. پیاده سازی رویکرد توانمند سازی اجتماع محور با همکاری سایر دستگاهها و نهادها ( بین بخشی ) با هدف ایجاد نظام پایدار اجرای برنامه های مرتبط با مولفه های اجتماعی
 5. همکاری در ایجاد سامانه نرم افزاری برای مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت
 6. حمایت از مرکز تحقیقاتی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت 
 7. توانمندسازی مرکز تحقیقاتی با رویکرد ابتکارات  اجتماع محور و همکاری بین بخشی
 8. همکاری در تدوین اولویت ها و برنامه های مرکز تحقیقاتی مبتنی بر آمایش سرزمین و اهداف توسعه پایدار
 9. فرهنگ سازی و حساس سازی حوزه های مختلف دانشگاه و سایر دستگاهها در زمینه SDH
 10. اجرای بسته های آموزشی مورد نیاز اهداف SDH
 11. اجرای پروتکل جمع آوری داده های مرتبط با شاخص ها با مشارکت درون و بین بخشی
 12. انجام پایش و ارزشیابی شاخص های عدالت در سلامت
 13. شناسایی ، ارزیابی و معرفی سازمان ها ، نهادها و یا شرکت های خصوصی و دولتی موفق در پاسخگویی و تعهد به سلامت
 14. مستندسازی و انتشارات
 15. حمایت طلبی به منظور پیگیری اهداف توسعه پایدار
 16. حمایت طلبی به منظور پیاده سازی پیوست سلامت در انواع طرح های توسعه
 17. همکاری در ایجاد بانک اطلاعات و نظام دیده بانی با هدف کمک به برنامه ریزی و حساس سازی سیاست گذاران
 18. تبیین وضعیت موجود آسیب های اجتماعی حوزه سلامت در سطح استان
 19. ایجاد کارگروه آسیبهای اجتماعی سلامت در سطح استان
 20. توانمند سازی و ارتقای مهارت اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت در حوزه آسیب های اجتماعی
 21. سازمان دهی نشست های دوره ای منظم با کارگروه های آسیب های اجتماعی در سطح استان و پیگیری مصوبات مربوطه
 22. گزارش عملکرد فصلی به ستاد وزارت
 23. انجام سایر تکالیف و برنامه های محوله از معاونت اجتماعی دانشگاه

 

معرفی کارشناسان

کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه

نام : راضیه

نام خانوادگی : مظلوم رضوی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

پست الکترونیک : Razavir1[at]mums.ac.ir

آدرس محل کار : مشهد – خیابان دانشگاه – حدفاصل میدان شریعتی و چهارراه دکتری - روبروی خیابان کفائی_معاونت اجتماعی دانشگاه_ مدیریت مولفه های اجتماعی سلامت 

 

  شماره تلفن محل کار : 16-38112812-051

 

داخلی 17


کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه

نام : الهه

نام خانوادگی : حافظی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 

پست الکترونیک : Hafezie3[at]mums.ac.ir

آدرس محل کار : مشهد – خیابان دانشگاه – حدفاصل میدان شریعتی و چهارراه دکتری - روبروی خیابان کفائی_مدیریت مولفه های اجتماعی سلامت


 

  شماره تلفن محل کار : 16-38112812-051

داخلی 16


کارشناس همکاری های بین بخشی

نام : اعظم

نام خانوادگی : حسن پور

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  

پست الکترونیک : hasanpoura6[at]mums.ac.ir

آدرس محل کار : مشهد – خیابان دانشگاه – حدفاصل میدان شریعتی و چهارراه دکتری - روبروی خیابان کفائی_مدیریت مولفه های اجتماعی سلامت 

 

  شماره تلفن محل کار : 16-38112812-051

 

داخلی 20